Главная Литературные источники Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів). Навчальний посібник. Горяїнов О.М. (2009, 522с.)

Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів). Навчальний посібник. Горяїнов О.М. (2009, 522с.)

23.02.2011 22:59

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ССЫЛКА

Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522с.

АНОТАЦІЯ

У навчальному посібнику викладено основні матеріали з теорії і практики логістики: розглянуто концептуальні основи, методологічний апарат, розкрито функціональні особливості логістики: на виробництві, на транспорті, в постачанні, дистрибуції, наведено блок практичних занять за окремими логістичними завданнями та ін. Наведено аспекти реалізації логістичного менеджменту в умовах окремого підприємства.

Призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Менеджмент". Буде корисним для аспірантів, викладачів управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів і шкіл бізнесу, підприємцям, менеджерам з логістики, державним службовцям та всім іншим, хто цікавиться питаннями логістики.

 

ЗМІСТ


Вступ

6

ЧАСТИНА 1. Основні поняття і методологія логістики

9

Тема 1. Основні поняття логістики

11

1.1 Походження терміну та історія логістики

11

1.2 Сучасні визначення логістики

12

1.3 Причини і тенденції розвитку логістики

14

1.4 Понятійний апарат логістики

15

1.5 Об’єкти і завдання логістичного управління

20

1.6 Логістика і сучасні вимоги економіки

24

Питання для перевірки знань

25

Тема 2. Методологічний апарат логістики

28

2.1 Засади сучасної концепції логістики

28

2.2 Системний підхід як методологічна база логістики

32

2.3 Класифікація і структуризація логістичних систем

35

2.4 Інструменти формалізації і прийняття рішень в логістичних  системах

38

Питання для перевірки знань

42

Тема 3. Інструментальний апарат логістики

45

3.1 Планування потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP)

45

3.2 Тактика короткострокового планування

48

Питання для перевірки знань

52

Тема 4. Методи системного аналізу і моделювання логістичних систем

54

4.1 Загальна характеристика методів розв’язання логістичних завдань

54

4.2 Методи системного аналізу

55

4.3 Моделі логістичних систем

58

Питання для перевірки знань

60

ЧАСТИНА 2. Функціональний комплекс логістики

63

Тема 5. Зв’язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу

65

5.1 Логістика і навколишнє середовище

65

5.2 Логістика в системі управління організацією

67

5.3 Інтеграція логістики і маркетингу

69

5.4 Взаємодія логістики з виробництвом, фінансами, кадрами

71

Питання для перевірки знань

73

Тема 6. Управління замовленнями і логістичний сервіс

75

6.1 Цілі управління і складові циклу замовлення

75

6.2 Обробка й виконання замовлень

79

6.3 Логістичний сервіс

83

Питання для перевірки знань

90

Тема 7. Логістика закупівель

93

7.1 Цілі й завдання логістики закупівель

93

7.2 Вибір постачальника і раціональні рішення у логістиці закупівель

98

Питання для перевірки знань

103

Тема 8. Виробнича логістика

105

8.1 Сучасне виробництво і логістика

105

8.2 Розвиток мікрологістичних концепцій і систем у виробництві. Логістика на виробництві

108

Питання для перевірки знань

115

Тема 9. Логістика дистрибуції і фізичний розподіл товарів

116

9.1 Дистрибутивні канали й мережі

116

9.2 Фізичний розподіл

121

Питання для перевірки знань

126

Тема 10. Складська логістика

129

10.1 Функції й завдання складів у логістичній системі

129

10.2 Логістичний процес на складі

135

Питання для перевірки знань

138

Тема 11. Транспортна логістика

140

11.1 Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту

140

11.2 Альтернативи транспортування і критерії вибору логістичних посередників

144

Питання для перевірки знань

151

Тема 12. Управління запасами

153

12.1 Види запасів. Завдання і витрати формування й підтримки запасів

153

12.2 Системи управління запасами

160

Питання для перевірки знань

167

ЧАСТИНА 3. Комплекс підтримки логістики

169

Тема 13. Інформаційне забезпечення логістичного процесу

171

13.1 Інформаційні потоки в логістиці

171

13.2 Логістичні інформаційні системи

175

Питання для перевірки знань

180

Тема 14. Адміністрування логістичної діяльності

182

14.1 Організаційні аспекти логістики

182

14.2 Аналіз, контроль і аудит

190

Питання для перевірки знань

196

ЧАСТИНА 4. Практикум

199

Розділ 1. Практичні заняття

201

Практичне заняття №1. Вибір схеми транспортування нафтопродутів

201

Практичне заняття №2. Контроль у сфері закупівельної діяльності і ухвалення рішення щодо розміщення замовлень

207

Практичне заняття №3. Ухвалення рішення про користування послугами найманого складу

214

Практичне заняття №4. Визначення місця розташування розподільчого складу на території, що обслуговують

219

Практичне заняття №5. Планування потреби в матеріалах

226

Практичне заняття №6. Управління запасами із застосуванням аналізу ABC і XYZ

231

Практичне заняття №7. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

242

Практичне заняття №8. Розміщення товарів на складі

246

Розділ 2. Розрахунково-графічна робота

251

1. Вибір транспортного перевізника

251

2. Визначення варіанту зберігання і транспортування товарів

256

Список літератури

262

Додаткові джерела інформації

263

Скорочення

278

Термінологічний словник

280

Предметний покажчик

289

Додаток А. Приклад завдання на розрахунково-графічну роботу

291

Додаток Б. Стандартні вимоги до дисципліни

292

Додаток В. Приклади документів дисципліни

293

Програма навчальної дисципліни

293

Робоча програма навчальної дисципліни

298

Додаток Г. Приклад розподілу самостійної роботи студента

305

Додаток Д. Приклад тестових завдань з дисципліни

309

Додаток Е. Приклад слайдів для викладання лекційного матеріалу з використанням мультимедійного обладнання

337

Тема 1

337

Тема 2

357

Тема 3

376

Тема 4

385

Тема 5

394

Тема 6

405

Тема 7

422

Тема 8

434

Тема 9

446

Тема 10

458

Тема 11

468

Тема 12

480

Тема 13

497

Тема 14

507

Додаток Ж. Дані про автора

522

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. - Ростов-на-Дону:Феникс, 2001. – 512с.

2. Гаджинский А.М. Логистика. Учебник. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998 - 228с.

3. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 180с.

4. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: Учебник. – М.: Эксмо, 2008. – 944с.

5. Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд., доп. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 272с.

6. Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 684с.

7. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: Підручник. 2-ге вид. – Львів: “Львівська політехніка”, 2004. – 472с.

8. Крикавський Є.В., Логістика. Основи теорії: Підручник. – Львів: НУ “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2004. – 416с.

9. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб.пособие / Под ред.д-ра техн.наук, проф. Л.Б.Миротина. – М.: Юристь, 2002. – 414с.

10. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб.пособие / Под ред.д-ра техн.наук, проф. Л.Б.Миротина. – М.: Юристь, 2002. – 414с.

11. Логистика: Уч.пособие / Под ред.проф.Б.А.Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 220с.

12. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А.Аникина. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 368с.

13. Лукинский В.С. и др. Логистика автомобильного транспорт: концепция, методы, модели. - М.: Финансы и статистика, 2002. – 280с.

14. Мочалин С.М., Чебакова Е.О. Практикум по логистике. – Омск: СибаДИ, 2004. – 91с.

15. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. М.: Экономика, 1995. – 251с.

16. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608с.

17. Транспортная логистика: Учебник / Под общ.ред. Л.Б.Миротина. – М.: “Экзамен”, 2002. – 512с.

18. Фатхутдинов Р.А., Сивкова Л.А. Организация производства. Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 156с.
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:

Обновлено 24.08.2011 23:43
 

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.